Thumb a06f6d395c569cf1cb7b2c190b59eddcf4048bbd
080f7767be7831f0da95c7f1b8bc92d42b7d7c2e

Ingrid Heuver

Ik collecteer omdat:

Ik collecteer omdat mijn dochter en zoon allebei een darmziekte hebben Crohn
En heel veel andere mensen ,van alle leeftijden
En er is nog veel onderzoek nodig

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld