Thumb 3c3ff784e3607932a8074ec2853821c75b7d3a6e
De0f057576207585fdc2aec6312f41de777897ad

Jacqueline Chaudron

Ik collecteer omdat:

Onze dochter colitis ulcerosa heeft en het belangrijk is dat er nog steeds onderzoeken gedaan blijven worden.

Tikkie
26

donaties

€ 220

ingezameld