Thumb 98576d5ab7a74a1fabf88850a0719642a03616c9
597d3319661183431ea683620bf437aa088acb0b

Michealla Vogel-Bregman

Ik collecteer omdat:

Het onderzoek naar de behandeling van maag-, lever- en darmaandoeningen van levensbelang kan zijn, voor mij, maar ook voor vele anderen!

Tikkie
18

donaties

€ 167

ingezameld